គំាពារកុមារ

អង្គការសាមគ្គី ផ្តោតសំខាន់ទៅលើគោលនយោបាយគាំពារកុមារ និងជម្រុញឲ្យការរស់នៅរបស់កុមារ

ប្រចាំ​ថ្ងៃមានភាពល្អប្រសើរ ថ្ងៃទិវាគ្រូបង្រៀន ទិវាអំណាន ការសង្គ្រោះបឋមដល់កុមារ ការលូតកម្ពស់

និងទំងន់ អាហារូបត្ថម្ភ ក្លឹបកុមារ(កីឡា ការដាំដុះ ការសំអាតបរិស្ថាន…) និងដាក់បញ្ចូលកម្មវិធី

កំសាន្តដូចជាគូសរូប កាត់ក្រដាស តែង​កំណាព្យ និទានរឿង ការច្នៃប្រឌិត និងមានកម្មវិធីអប់រំផ្សេងៗ

ទៀតអំពីសុខភាពនិងការស្រឡាញ់បរិស្ថាន។