ទស្សនវិស័យ

ទស្សនវិស័យ
ពលរដ្ឋកម្ពុជាយល់ដឹងពីសិទិ្ធ(ចេះស្គាល់សិទិ្ធ ចេះប្រើសិទិ្ធ ចេះគោរពសិទិ្ធ) រស់នៅដោយប្រសើរនិងថ្លៃថ្នូរ។
បេសកកម្ម
ធ្វើការជាមួយជនងាយរងគ្រោះ(ទុរគតជន អ្នកផ្ទុក ជនពិការ កុមារកំព្រា ពលកម្មកុមារជនជាតិដើមភាគតិច…)និងអ្នកបាត់បង់ឳកាស ដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបានចំណេះដឹង ហើយពួកគេមានសមត្ថភាព និងមានលទ្ធភាពទាមទារសិទ្ធិរស់នៅដោយប្រសើរនិងថ្លៃថ្នូរ។