ក្រុមការងារ

The Team …

 
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
លោក អាំង ប៉ូរ៉ូ,
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

វណ្ណា ពៅ,
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក តុង សេង,
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក មែល ថាន,
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

គណៈគ្រប់គ្រង
លោក អ៊ុក អំាងគីម,
នាយកប្រតិបត្តិ

លោក ស៊ីម ហុន,
អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី

កញ្ញា សាត ស៊ីវន,
រដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ

មន្រ្តីគម្រោង
កញ្ញា យួន ស្រីរ័ត្ន,
មន្ត្រីគាំពារកុមារ

លោក ដុំ រិទ្ធីវ៉ាន់,
មន្ត្រីអប់រំ

លោក កែម លី,
មន្រ្តីសន្តិសុខស្បៀង

លោក ស៊ូ ម៉ាត់,
ជំនួញការគាំពារកុមារ

អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត
លោក ឆេង ភ័ក្រ្តត្រា,
អ្នកស្ម័គ្រចិត្តកម្មវិធីគាំពារ