យេនឌ័រ

អង្កការសាមគ្កី ផ្តោតសំខាន់លើជម្រុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិស្រ្តី និងផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្រ្តី​តាមរយៈវិធីប្រាំ (5Es)៖

១. ការលើកទឹកចិត្ត (Encouraged)៖ ជម្រុញឲ្យស្រ្តីមានការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គមដូចបរុស និងប្រារព្ធកម្មវិធីទិវាសិទ្ធិនារីជាដើម។

២. ការអប់រំ (Education)៖ ជម្រុញឲ្យកុមារ ឬស្រ្តីមានការអប់រំយ៉ាងតិចចប់ថ្នាក់ទី៩ និងពង្រឹងសមត្ថភាពស្ត្រីឲ្យស្គាល់សិទ្ធិរបស់ខ្លួននិងគោរពច្បាប់ឯកព័ន្ធភាពជាដើម។

៣. ការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាច (Empowerment)៖ ជម្រុញឲ្យស្ត្រីមានមុខរបបដោយខ្លួនឯង។

៤. សេដកិច្ច (Economic)៖ ជម្រុញឲ្យស្ត្រីមានប្រាក់ចំណួលផ្ទាល់ខ្លួន ចេះសន្សំប្រាក់ និងមានចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។

៥. ភាពស្មើរមុខមាត់(Eligible)៖ ជម្រូឲ្យពួកគាត់មានសិទ្ធិដូចបុរសដែរអាចចូលរួមឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត ជាអ្នកដឹកនាំ និងជាស្ថាបនិកនៃស្ថាប័ន្ធផ្សេងៗផងដែរ។