ប្រវត្តិ

សាមគ្គីត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅសត្សវត្សទី២១។ អង្គការសាមគ្គីបានចុះបញ្ជី និងទទួលស្គាល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃ តាមរយៈលិខិតលេខ ៣៥១ ស.ជ.ណ ចុះថ្ងៃទី៩ ខែមេសា ឆ្នំា២០០១។ អង្គការសាមគ្គីដឹកនំាដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល៥រូប ហើយផ្តោតលើកម្មវិធីគំាពារកុមារ អប់រំ សុវត្ថិភាពស្បៀង និងយេនឌ័រ។