អប់រំ

វិស័យអប់រំ អង្គការសាមគ្គីផ្តោតលើសិទ្ធិកុមារ ដោយគំាទ្រដល់គណៈកម្មការទ្រទ្រង់សាលារៀន គណៈកម្មការ​គ្រប់​គ្រង​សាលារៀន​ការលើកកម្ពស់សិទ្ធិក្នុងសាលារៀន យុទ្ធនាការចុះឈ្មោះចូលរៀន មតេយ្យសាលា បណ្ណាល័យភូមិ បណ្ណា​ល័យ​សាលារៀន គាំទ្រសំភារៈសិក្សា (សំលៀកបំពាក់ មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ…) ប្រលងអំណាន  ប្រកួត​ប្រជែង​លើការសរសេរ និងអប់រំសុខភាពអនាម័យ…។