សុវត្ថិភាពស្បៀង

អង្គការសមគ្គីចូលរួមចំណែកកសាងសមត្ថភាពដល់ក្រុមគោលដៅលើបច្ចេកទេសកសិកម្ម គំាទ្រមធ្យោបាយចាប់​ផ្តើមរបរ​កសិកម្ម។ ជាមួយគ្នានេះ យើងបង្កើតអោយមានក្រុមជួយខ្លួនឯង(ក្រុមសន្សំប្រាក់) វារីវប្បកម្ម  គំាទ្រដំណើរការ​សហគមន៍​នេ​សាទ​ក្នុងបំណងចូលរួមអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ ព្រមទំាំងគំាទ្រសាងសង់ និងជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ…។