កិច្ចការ

អង្គការសាមគ្គី ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅសត្សវត្សទី២១ និងបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃ

តាមរយៈលិខិលេខ ៣៥១.ស.ជ.ណ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០១ ហើយដឹកនាំដោយ

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលចំនួន៥រូប។ វិធីសាស្រ្តចំបងដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍របស់អង្គការសាមគ្គីគឺផ្តល់

អំណាចដល់សហគមន៍ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ និងផ្តោត

សំខាន់លើទៅលើជនងាយរងគ្រោះ ជាពិសេសកុមារ ស្រ្តី និងជនពិការ។