អ្នកឧបត្ថម្ភ/ ដៃគូ

សូមអភ័យទោស យើងខ្ញុំពុំទាន់មានអត្ថបទជាខេមរៈភាសានៅឡើយទេ English.

អាក់សិនអេតកម្ពុជា

អាក់សិនអេតកម្ពុជា ជាអង្គការអន្តរជាតិមួយដែលធ្វើការលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស និងជម្រុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស។.....

Handicap International

ភាពជាដៃគូអប់រំនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល

ភាពជាដៃគូអប់រំនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាអង្គការសមាជិកភាព ដែលមានកិច្ចសហការយ៉ាងសកម្មរវាងNGOដែលធ្វើការលើវិស័យអប់រំ និងជាតំណាងអោយសមាជិកក្នុងការ​តស៊ូមតិក្នុងកិច្​ចប្រជុំពិភាក្សាលើគោល​នយោបាយជាមួយក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡាក្នុងប្រភេសកម្ពុជា។

សម្ព័ន្ឌភាពដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផល

សម្ព័ន្ធភាពដើម្បីការអភិរក្សធនធានជលផល (FACT) គឺជាសម្ព័ន្ធនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលធ្វើការជាមួយគ្នាពីឆ្នាំ២០០០ ដោយសមាជិកនៃក្រុមការងារក្រៅរដ្ឋាភិបាល ដោយផ្តោតសំខាន់លើការងារជលផល បញ្ហាបរិស្ថាននៅជុំវិញតំបន់បឹងទន្លេសាប។