អំពីសាមគ្គី

អង្គការសាមគ្គីត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅសត្សវត្សទី២១ និងបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហា​ផ្ទៃតាមរយៈលិខិតលេខ៣៥១.ស.ជ.ណ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែមេសា ឆ្នំា២០០១ ហើយដឹកនំាដោយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលចំនួន៥រូប។ វិធីសាស្រ្តចំបងដើម្បីអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសាមគ្គីគឺផ្តល់អំណាចដល់សហគមន៍ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ និងផ្តោតសំខាន់លើទៅលើជនងាយរងគ្រោះ ជាពិសេសកុមារ ស្រី្ត និងជនពិការ។ [ពីភាពងាយរងគ្រោះទៅជាកំលំាងដ៏មានឥទ្ធិពលសំរាប់សង្គមជា