ការចុះ MOU ជាមួយការិយាល័យអប់រំយុវជន និងកីឡា ស្រុកទឹកឈូ (មានវីដេអូ)

កាលពីខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ មានពិធីចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នារវាងអង្គការសាមគ្គី និងការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា ស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត។ សូមទស្សនាវីដេអូដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត។