ការបោះពុម្ពផ្សាយ

អង្គការសាមគ្គី បើកទូលាយសំរាប់ការទាញយកឯកសារមកប្រើប្រាស់ទំាងភាសាខ្មែរ ទំាងភាសាអង់គ្លេស។ នៅទីនេះ អ្នកអាចជ្រើសរើស និងទាញយកឯកសារបាន។

 របាយការណ៍ប្រចំាឆ្នំា
សូមចូលទៅកាន់ការបោះពុម្ពផ្សាយដើម្បីទាញយកឯកសារ
និមិត្តសញ្ញាថ្មី
ដោយសារអង្គការសាមគ្គីមានក្រុមការងារថ្មី
ទាញយកឯកសារ
សាកល្បង
សាកល្បង
ទាញយកឯកសារ