ភ្ញៀវរបស់យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវបានធានា

ខេត្ត​ស្វាយ​រៀង​ ៖ ​កុ​មារ​​ម្នាក់​ត្រូវ​ក្រ​បី​វាត់​ធ្លាយ​ពោះ​កាល​ពី​​វេ​លា​​ម៉ោង​រ១​សៀល​ ថ្ងៃ​ទី​០៩​មិនា​២០១៤​នៅ​ភូមិ​កណ្តាល​ ឃុំ​ខ្សែត្រ ស្រុក​កំពង់​រោទ៍​ខណះពេល​​ដែល​គេយក​ផ្លែ​ចន្ទ័​គិរី​(អំពិល​បារាំង​)អោយ​ក្រ ​បី​នោះ​ស៊ី​។ បើ​តាម​ឪពុក​កុមាររង​គ្រោះ​បាន​ប្រាប់​ឱ្យ​ដឹង​ថា​មុន​ពេល

កុ​មារ​​ម្នាក់​ត្រូវ​ក្រ​បី​វាត់​ធ្លាយ​ពោះ​កាល​ពី​​វេ​លា​​ម៉ោង​រ១​សៀល​ ថ្ងៃ​ទី​០៩​មិនា​២០១៤​នៅ​ភូមិ​កណ្តាល​ ឃុំ​ខ្សែត្រ ស្រុក​កំពង់​រោទ៍​ខណះពេល​​ដែល​គេយក​ផ្លែ​ចន្ទ័​គិរី​(អំពិល​បារាំង​)អោយ​ក្រ ​បី​នោះ​ស៊ី​។ បើ​តាម​ឪពុក​កុមាររង​គ្រោះ​បាន​ប្រាប់​ឱ្យ​ដឹង​ថា​មុន​ពេល

កុ​មារ​​ម្នាក់​ត្រូវ​ក្រ​បី​វាត់​ធ្លាយ​ពោះ​កាល​ពី​​វេ​លា​​ម៉ោង​រ១​សៀល​ ថ្ងៃ​ទី​០៩​មិនា​២០១៤​នៅ​ភូមិ​កណ្តាល​ ឃុំ​ខ្សែត្រ ស្រុក​កំពង់​រោទ៍​ខណះពេល​​ដែល​គេយក​ផ្លែ​ចន្ទ័​គិរី​(អំពិល​បារាំង​)អោយ​ក្រ ​បី​នោះ​ស៊ី​។ បើ​តាម​ឪពុក​កុមាររង​គ្រោះ​បាន​ប្រាប់​ឱ្យ​ដឹង​ថា​មុន​ពេល