ការបណ្តុះបណ្តាលនៅសហគមន៍
កិច្ចប្រជុំសហគមន៍
កុមារសាមគ្គី

អង្គការសាមគ្គីសូមស្វាគមន៍

អង្គការសាមគ្គីគឺជាអង្គការមិនមែន(ក្រៅ)រដ្ឋាភិបាលដែលបាន ចុះបញ្ជីជាផ្លូវការនៅក្រសួងមហាផ្ទៃលេខ៣៥១ស. ជ.ណ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០១។ អង្គការសាមគ្គីបាន និងកំពុងធ្វើការងារជាច្រើននៅក្នុងតំបន់មួយចំនួននៅក្នុង ខេត្តកំពង់ចាម និងកំពត។

Continue Reading